თბილისის საკრებულო არის ქალაქ თბილისის თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც შედგება 50 დეპუტატისგან. აქედან ნახევარი – 25 წევრი აირჩევა ადგილობრივი ერთმანდატიაბი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების მიხედვით, ხოლო 25 წევრი – პროპორციული წესით თბილისის მთელ ტერიტორიაზე, 10 საარჩევნო ოლქის მიხედვით. საკრებულოს ზოგად კომპეტენციას განეკუთვნება ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის განხილვა და დამტკიცება, მასში ცვლილებების შეტანა, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენა და მისი შესრულების კონტროლი; სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების პერსპექტიული გეგმების მოსმენა, პრობრამების დამტკიცება და მათი შესრულების კონტროლი. საკრებულო უფლებამოსილია, შემოიღოს და გააუქმოს ადგილობრივი გადასახადები, დააწესოს მათზე შეღავათები; გააკონტროლოს საკრებულოს აღმასრულებელი ორგანოსა და თანამდებობის პირების საქმიანობა; აირჩიოს და გადაირჩიოს საკრებულოს თავმჯდომარე და მდივანი; შექმნას საკრებულოს კომისიები და სხვა.

გაეცანით სიახლეებს თბილისის საკრებულოს საქმიანობის შესახებ Sputnik-საქართველოს მეშვეობით.

 

 

 

მასალები
პერიოდის არჩევა
კიდევ 20 მასალა
  • ერთი კვირა
  • ერთი თვე
  • ერთი წელი
  • ყველა
ყველა ახალი ამბავი
0