მასალების გამოყენების წესები

ვებ-გვერდზე sputnik-georgia.com (შემდგომში – „საიტი“) განთავსებული ფოტო-/ვიდეო-/ტექსტური მასალების, რომელთა მფლობელია Sputnik-ი (გააჩნია ნიშანი © Sputnik), ნაწილობრივ ან სრულად გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ საიტზე მასალის უშუალო მისამართის ბმულის და/ან პირდაპირი, საძიებო სისტემებისთვის გახსნილი ჰიპერ-ბმულის მითითების შემთხვევაში, აგრეთვე შესაბამისი მასალის ავტორის მითითებით. მასალების გამოყენების შემთხვევაში დაუშვებელია ისეთი ცვლილებების შეტანა, რომლებიც ამახინჯებს მასალის შინაარსს.
Sputnik-ს შეუძლია ნებისმიერ დროს ცალმხრივად შეცვალოს აღნიშნული ნებართვა რაიმე სპეციალური შეტყობინების გარეშე. ნებართვის ახალი რედაქცია ძალაში შედის მისი გამოქვეყნების მომენტიდან მისამართზე: https://sputnik-georgia.com/docs/terms_of_use.html
ყველა ახალი ამბავი
0