კონფიდენციალურობის პოლიტიკა(2023 წლის რედ.)

ფედერალური სახელმწიფო უნიტარული საწარმო „საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტო „რუსეთი დღეს“ (შემდგომში - სააგენტო, ჩვენ, ჩვენი, ჩვენები), რეგისტრირებული მისამართზე: 119021, რუსეთი, ქალაქი მოსკოვი, ზუბოვსკის ბულვარი, სახლი 4, შენობა 1,2,3, დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს თქვენი კერძო ცხოვრების დაცვას და თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებას.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შემუშავებულია რუსეთის ფედერაციის ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტების მოთხოვნების შესაბამისად პერსონალური მონაცემების დაცვის სფეროში და საერთაშორისო სამართლის ნორმებით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება: 27.07.2006 წლის ფედერალური კანონი №152-ფზ რუსეთის ფედერაციის „პერსონალური მონაცემების შესახებ“, GDPR ნორმები - ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს 2016 წლის 27 აპრილის რეგლამენტი N 2016/679 „ფიზიკურ პირთა დაცვის შესახებ პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით და ამგვარი მონაცემების თავისუფალი მიმოცვლის შესახებ, ასევე 95/46/ევროკავშირის დირექტივის (მონაცემთა დაცვის შესახებ ზოგადი დებულება) გაუქმების შესახებ“.
ჩვენ ვიღებთ დროულ ზომებს თქვენი პერსონალური მონაცემების დასაცავად წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის (შემდგომში - პოლიტიკის) და გამოსაყენებელი კანონმდებლობის შესაბამისად და გარანტიას ვიძლევით, რომ პერსონალური მონაცემების დამუშავება და დაცვა შეესაბამება მაღალ მსოფლიო სტანდარტებს.
გთხოვთ, ყურადღებით შეისწავლოთ პოლიტიკა, რათა გაიგოთ, რა მიზნებისთვის ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, ასევე, როგორ შეგიძლიათ განახორციელოთ უფლებები სააგენტოს მიერ დამუშავებულ თქვენს პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით.
ჩვენ ვცდილობდით, რომ პოლიტიკა რაც შეიძლება ადვილი გასაგები ყოფილიყო.
პოლიტიკის დამტკიცება ხდება რუსულენოვან რედაქციაში და საჭიროების შემთხვევაში ითარგმნება უცხო ენებზე.
თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ჩვენს მიერ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და მათი დაცვის შესახებ, წინადადებები პოლიტიკის გადმოცემის გასაუმჯობესებლად, ასევე დამტკიცებული რედაქციის მოთხოვნა, შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოთხოვნა მე-13 კარში „კონტაქტები“ მითითებული მეთოდით.
1. გამოყენების სფერო
პოლიტიკის მიზანია გაცნობოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებასთან დაკავშირებული ჩვენი ქმედებების შესახებ, როდესაც თქვენ იყენებთ ჩვენს საინფორმაციო რესურსს (ვებგვერდი, მობილური აპლიკაცია), ასევე როდესაც ჩვენ ვახორციელებთ საქმიანობას, რომლებიც არ არის დაკავშირებული საინფორმაციო რესურსის გამოყენებასთან.
პროცესები, რომელთა მიმართაც გამოიყენება პოლიტიკა, ჩამოთვლილია მე-5 კარში „შეტყობინება კონფიდენციალურობის შესახებ“.
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენი საინფორმაციო რესურსი (ვებგვერდი, მობილური აპლიკაცია) შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა სერვისის პროვაიდერების რესურსებზე, რომლებსაც ჩვენ არ ვაკონტროლებთ და რომლებზეც არ ვრცელდება პოლიტიკის მოქმედება.
ჩვენ ვითხოვთ ჩვენი პარტნიორებისგან მომხმარებლის მონაცემებთან ფრთხილად მოპყრობას და ვმუშაობთ მხოლოდ დადასტურებული რეპუტაციის მქონე კომპანიებთან.
2. დამუშავებული პერსონალური მონაცემების კატეგორიები
ჩვენ არ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც ეხება რასობრივ, ეროვნულ კუთვნილებას, პოლიტიკურ შეხედულებებს, რელიგიურ ან ფილოსოფიურ შეხედულებებს, ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ინტიმურ ცხოვრებას, ბიოლოგიურ თავისურებებს, რომელთა მიხედვითაც შესაძლებელია თქვენი პიროვნების განსაზღვრა.
ჩვენ მიზანმიმართულად არ ვაგროვებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროებიდან, თუ მასმედიის საქმიანობასთან დაკავშირებული გამოსაყენებელი კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
3. პერსონალური მონაცემების სუბიექტების კატეგორიები
პერსონალური მონაცემების სუბიექტებს მიეკუთვნება სააგენტოს და მისი წარმომადგენლობების, ფილიალების, საკორესპონდენტო პუნქტების თანამშრომლები, სააგენტოს ვებსაიტების, მობილური აპლიკაციების და სერვისების მომხმარებლები, პარტნიორები, კლიენტები, სააგენტოს კონტრაგენტები და მათი წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, ბლოგერები (ფიზიკური პირები, რომლებიც ავითარებენ პირად ვებგვერდს, გვერდს სოციალურ ქსელებში, საგამომცემლო პლატფორმას), მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების წარმომადგენლები, სააგენტოს მიერ გამართული ღონისძიებების მონაწილეები, პერსონალური მონაცემების სხვა სუბიექტები პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნების განხორციელების უზრუნველსაყოფად.
პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები ჩამოთვლილია მე-5 კარში „შეტყობინება კონფიდენციალურობის შესახებ“.
სააგენტო ამუშავებს სრულწლოვანებამდე მიღწეულ პირთა პერსონალურ მონაცემებს.
4. არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების შეგროვება
ჩვენი საინფორმაციო რესურსი (ვებგვერდი, მობილური აპლიკაცია) არ არის განკუთვნილი არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების დასამუშავებლად, გარდა გამოსაყენებელი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა ან მშობლების ან მათი შემცვლელი პირების თანხმობით.
არასრულწლოვნად ითვლება პირი, რომელსაც არ მიუღწევია 18 წლის ასაკისთვის, თუ გამოსაყენებელი კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
თუ გაქვთ საფუძველი იფიქროთ, რომ თქვენმა შვილმა მოგვაწოდა თავისი პერსონალური მონაცემები, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მე-13 კარში „კონტაქტები“ მითითებული მეთოდით.
5. შეტყობინება კონფიდენციალურობის შესახებ
5.1.პერსონალური მონაცემების დამუშავება თქვენი პიროვნების იდენტიფიკაციით.
სააგენტოს საინფორმაციო რესურსით (ვებგვერდით, მობილური აპლიკაციით) ხდება პერსონალური მონაცემების დამუშავება თქვენი, როგორც ფიზიკური პირის, იდენტიფიცირების მიზნით, შემდეგი მიზნების მისაღწევად:
5.1.1. ახალი ამბების საიტზე პირადი კაბინეტის ფუნქციონალის უზრუნველყოფა.
ახალი ამბების საიტი უნდა გვესმოდეს, როგორც სააგენტოს ინტერნეტ გამოცემა, რომლის სპეციალიზაციაა ახალი ამბების ან ახალი ამბების მასალების შეგროვება და გავრცელება.
პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი.
ახალი ამბების დისკუსიებში მონაწილეობის, სიახლეების კომენტირების შესაძლებლობის მიცემა.
პერსონალური მონაცემები, რომელიც მუშავდება მითითებული მიზნისთვის.
საიტზე დასარეგისტრირებლად საჭიროა მიუთითოთ: სახელი ან ფსევდონიმი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი.
თქვენი სააღრიცხვო ჩანაწერის შექმნის შემდეგ შეგიძლიათ პირად კაბინეტში მიუთითოთ დამატებითი ინფორმაცია: ფოტო, ინფორმაცია ასაკის შესახებ; სქესი; დაბადების თარიღი; ქვეყანა; Google ID, Apple ID, სოციალური ქსელების ექაუნთის ID. დამატებითი მონაცემები არ არის სავალდებულო.
თუ თქვენ მიუთითეთ Google ID, Apple ID, სოციალური ქსელის ექაუნთის ID, მაშინ საიტი დაამუშავებს ინფორმაციას თქვენი სოციალური ქსელის ექაუნთიდან: სახელი, გვარი, ფოტო, დაბადების თარიღი, სქესი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, გამოწერები.
პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი.
თქვენი თანხმობა.
პერსონალური მონაცემების შენახვის პერიოდი.
სანამ თავად არ წაშლით თქვენს ექაუნთს ან სანამ არ მოითხოვთ თანხმობის გამოხმობას (მონაცემების წაშლას).
თანხმობის გამოხმობის პროცედურა მითითებულია პუნქტში 8.7. „უფლება თანხმობის გამოხმობაზე“.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა.
თუ თქვენი პირადი კაბინეტის პარამეტრებში მიუთითეთ Google ID, Apple ID, სოციალური ქსელის ექაუნთის ID, მაშინ თქვენი პერსონალური მონაცემები გადაეცემა მესამე პირებს, კერძოდ: Google LLC (Firebase, Google Analytics); Twitter Inc. (Twitter); შპს „ვ კონტაქტე“ (ვკონტაქტე), Apple Inc.
მესამე პირებზე გადაცემა არ განხორციელდება, თუ თქვენი პირადი კაბინეტის პარამეტრებში არ არის ინფორმაცია სოციალური ქსელების შესახებ.
პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე ქვეყნებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
თუ თქვენი პირადი კაბინეტის პარამეტრებში არის ინფორმაცია სოციალური ქსელის შესახებ, პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება რუსეთის ფედერაციის, ამერიკის შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების ტერიტორიაზე, სადაც სოციალური ქსელის პროვაიდერი იმყოფება.
თუ თქვენი პირადი კაბინეტის პარამეტრებში არ არის ინფორმაცია სოციალური ქსელების შესახებ, პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე.
5.1.2. მედია საიტზე პირადი კაბინეტის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.
მედია საიტი უნდა გვესმოდეს, როგორც სააგენტოს საინფორმაციო რესურსი, რომელზეც განთავსებულია სააგენტოს მიერ შექმნილი საინფორმაციო პროდუქტები (ფოტო, ვიდეო, აუდიო და ა.შ.) ციფრულ ფორმატში, მათი შემდგომი გამოყენებისა და შემდგომი გავრცელების მიზნით.
პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი.
ფოტომასალის, გრაფიკული, ინფოგრაფიული, აუდიოვიზუალური მასალების გამოყენების უფლების ლიცენზიის გაცემა.
პერსონალური მონაცემები, რომლებიც მუშავდება განსაზღვრული მიზნით.
სახელი, გვარი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, login (სახელი), კომპანიის დასახელება, კომპანიის ინდუსტრია, ქალაქი, ქვეყანა, სამუშაო ადგილი, დაკავებული თანამდებობა, საფოსტო ინდექსი, მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი.
პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი.
ხელშეკრულება (სალიცენზიო შეთანხმება).
პერსონალური მონაცემების შენახვის პერიოდი.
ხელშეკრულების (სალიცენზიო შეთანხმების) მოქმედების შეწყვეტამდე.
ხელშეკრულების შეწყვეტის ფაქტზე ხორციელდება ხელშეკრულების გადაცემა შიდა საარქივო საცავში. ხელშეკრულების შენახვის ვადა განისაზღვრება საქმეთა შიდა ნომენკლატურით გამოსაყენებელი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა არ ხორციელდება.
პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე ქვეყნებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე.
5.1.3. ორგანიზაციისთვის პირადი კაბინეტის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა კომერციულ საინფორმაციო რესურსზე.
პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი.
კომერციული მომსახურების გაწევა.
პერსონალური მონაცემები, რომელიც მუშავდება მითითებული მიზნისთვის.
Email; ორგანიზაცია; login (სახელი); ინფორმაცია გამოყენებული ახალი ამბების ზოლის შესახებ.
პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი.
ხელშეკრულება (სალიცენზიო შეთანხმება).
პერსონალური მონაცემების შენახვის პერიოდი.
ხელშეკრულების (სალიცენზიო შეთანხმების) მოქმედების შეწყვეტამდე.
ხელშეკრულების შეწყვეტის ფაქტზე ხორციელდება ხელშეკრულების გადაცემა შიდა საარქივო საცავში. ხელშეკრულების შენახვის ვადა განისაზღვრება საქმეთა შიდა ნომენკლატურით გამოსაყენებელი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა არ ხორციელდება.
პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე ქვეყნებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე.
5.1.4. კონკურსების ან სხვა ღონისძიებების ჩატარება.
პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი.
მარკეტინგული კონკურსებისა და აქციების ჩატარება.
პერსონალური მონაცემები, რომლებიც მუშავდება მითითებული მიზნისთვის.
ID ექაუნთები სოციალურ ქსელებში, გვარი, სახელი, მამის სახელი, ასაკი, ქვეყანა, ინფორმაცია ინტერნეტ მესინჯერებში და სოციალურ ქსელებში კონტაქტების შესახებ, საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფოტო, ვიდეო.
თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერი საფუძველი.
კონკურსში ან სხვა ღონისძიებაში მონაწილეობის წესები.
პერსონალური მონაცემების შენახვის პერიოდი.
ჩასატარებელი ღონისძიების დასრულებამდე.
გამარჯვებულთა მონაცემები მუშავდება მათთვის ჯილდოს გადაცემამდე.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა.
იმ შემთხვევაში, თუ მესამე მხარე მონაწილეობს ღონისძიებების ორგანიზებაში (პარტნიორები, მესამე მხარის მოედნები) ან ჯილდოების გადაცემაში (ფოსტით მომსახურება, საკურიერო მომსახურება ან პარტნიორები), პერსონალური მონაცემები გადაეცემა მესამე პირებს.
კონკურსის ყველა ეტაპის ორგანიზებისას, მათ შორის, გამარჯვებულებისთვის ჯილდოს გაცემისას, სააგენტო დამოუკიდებლად არ გადასცემს პერსონალურ მონაცემებს მესამე პირებს.
პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე ქვეყნებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
მესამე პირთა ღონისძიებების ორგანიზებაში (პარტნიორები, მესამე მხარის მოედნები) ან ჯილდოების გადაცემაში (საფოსტო მომსახურება, საკურიერო სერვისები ან პარტნიორები) ჩართვისას, პერსონალური მონაცემები მუშავდება რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე და იმ ქვეყანაში, სადაც მესამე მხარე იმყოფება.
ჩართული მესამე პირთა არარსებობის შემთხვევაში, პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე.
5.1.5. Email - დაგზავნების და შეტყობინებების გაგზავნა.
პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი.
საინფორმაციო დაგზავნების განხორციელება.
პერსონალური მონაცემები, რომელიც მუშავდება მითითებული მიზნისთვის.
გვარი, სახელი; ელექტრონული ფოსტის მისამართი; ადგილმდებარეობის მისამართი; ინფორმაცია საფოსტო კლიენტის შესახებ.
თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერი საფუძველი.
თქვენი თანხმობა.
პერსონალური მონაცემების შენახვის პერიოდი.
თქვენი თანხმობის გამოხმობამდე.
თანხმობის გამოხმობის პროცედურა მითითებულია პუნქტში 8.7. „უფლება თანხმობის გამოხმობაზე“.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა.
The Rocket Science Group (Mailchimp); SendPulse Inc. (Sendpulse).
პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე ქვეყნებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება რუსეთის ფედერაციის, აშშ-ის, გერმანიისა და ლიეტუვის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.
5.1.6. უკუკავშირის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა.
პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი.
ფიზიკური პირის ან ორგანიზაციის წარმომადგენლის მიმართვების (საჩივრების, წინადადებების) დამუშავება.
პერსონალური მონაცემები, რომლებიც მუშავდება მითითებული მიზნისთვის.
გვარი, სახელი; სამუშაო ადგილი და დაკავებული თანამდებობა; მისამართი; ქვეყანა; საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები; ელექტრონული ფოსტის მისამართი.
თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერი საფუძვლები.
თქვენი საკითხის გადასაჭრელად თქვენთან უკუკავშირის უზრუნველყოფა.
პერსონალური მონაცემების შენახვის პერიოდი.
თქვენი საკითხვის გადაწყვეტამდე, რომელიც გამოგვიგზავნეთ მიმართვაში.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა არ ხორციელდება.
პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე ქვეყნებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე.
5.2. პერსონალური მონაცემების დამუშავება თქვენი პიროვნების იდენტიფიკაციის გარეშე.
ჩვენი ვებგვერდი ავტომატურად აგროვებს ინფორმაციას თქვენი, როგორც ფიზიკური პირის, იდენტიფიკაციის გარეშე, შემდეგი მიზნების მისაღწევად:
5.2.1. საინფორმაციო რესურსის (საიტები და მობილური აპლიკაციები) მომხმარებლის ქცევის ანალიზი შიდა ანალიტიკური სისტემების გამოყენებით.
პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი.
ვებგვერდის/მობილური აპლიკაციის ფუნქციონირების გაუმჯობესება, კონტენტის მიწოდება, ყველაზე აქტუალური საინფორმაციო მასალების ჩვენება, მიზნობრივი რეკლამის ჩვენება სააგენტოს ვებგვერდზე/მობილურ აპლიკაციასა და სარეკლამო ქსელებში.
პერსონალური მონაცემები, რომელიც მუშავდება მითითებული მიზნისთვის.
Cookie, IP მისამართი, ინფორმაცია ადგილმდებარეობის შესახებ, საოპერაციო სისტემის ტიპი და ვერსია, ბრაუზერის ტიპი და ვერსია, მოწყობილობის ტიპი და ეკრანის გარჩევადობა, წყარო, საიდანაც მომხმარებელი შემოვიდა საიტზე, რომელი საიტიდან ან რომელი რეკლამის საშუალებით, საოპერაციო სისტემის და ბრაუზერის ენა, მომხმარებლის აქტივობა ინტერნეტის ქსელში.
თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერი საფუძველი.
კანონიერი ინტერესი.
თქვენი მონაცემების შეგროვებისას ჩვენ ვხელმძღვანელობთ ჩვენი კანონიერი ინტერესით, რადგან სხვა საფუძვლები ამ შემთხვევაში არ არის გამოყენებადი. ჩვენი საქმიანობა დამოკიდებულია თქვენს ინტერესზე მოწოდებული კონტენტის მიმართ, მისი გამოყენების მოხერხებულობაზე.
ჩვენს ვებ-გვერდზე მომხმარებლის ქცევის ანალიზი ჩვეულებრივი პრაქტიკაა მასმედიის საქმიანობისთვის, ამ მხრივ ჩვენ ვეყრდნობით თქვენს ინფორმირებულობას. ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ჩვენს მიერ დასახული მიზნის მისაღწევად განხორციელებული თქვენი მონაცემების ანალიზი არ ახდენს მნიშვნელოვან გავლენას თქვენს უფლებებსა და თავისუფლებებზე.
პერსონალური მონაცემების შენახვის პერიოდი.
შენახვის ვადა დამოკიდებულია cookie-ფაილის ტიპზე.
ტიპების აღწერა შეგიძლიათ გაეცნოთ cookie ცხრილში.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა არ ხორციელდება.
პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე ქვეყნებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე.
5.2.2. საინფორმაციო რესურსის (საიტები და მობილური აპლიკაციები) მომხმარებლის ქცევის ანალიზი მესამე მხარის რესურსების გამოყენებით.
პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი.
ვებგვერდის/მობილური აპლიკაციის ფუნქციონირების გაუმჯობესება, კონტენტის მიწოდება, ყველაზე რელევანტური საინფორმაციო მასალების ჩვენება, მიზნობრივი რეკლამის ჩვენება.
პერსონალური მონაცემები, რომელიც მუშავდება მითითებული მიზნისთვის.
Cookie, IP მისამართი, ინფორმაცია ადგილმდებარეობის შესახებ, საოპერაციო სისტემის ტიპი და ვერსია, ბრაუზერის ტიპი და ვერსია, მოწყობილობის ტიპი და ეკრანის გარჩევადობა, წყარო, საიდანაც მომხმარებელი შემოვიდა საიტზე, რომელი საიტიდან ან რომელი რეკლამის საშუალებით, საოპერაციო სისტემის და ბრაუზერის ენა, მომხმარებლის აქტივობა ინტერნეტის ქსელში.
თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერი საფუძველი.
თქვენი თანხმობა.
პერსონალური მონაცემების შენახვის პერიოდი.
1) Cookie შენახვის ვადის ამოწურვამდე, მისი ტიპის მიხედვით. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ შენახვის პერიოდი cookie ფაილის ტიპის მიხედვით cookie ცხრილში.
2) თანხმობის (დამუშავებაზე უარის თქმის) გამოწვევამდე. თანხმობის გამოწვევის პროცედურა მითითებულია პუნქტში 8.7. „უფლება თანხმობის გამოწვევაზე“.
პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის უზრუნველყოფა მესამე პირებისთვის.
ამ მიზნის მისაღწევად გამოიყენება მესამე მხარის სერვისების საინფორმაციო რესურსებთან კავშირი.
ამ სერვისებს ეძლევათ შესაძლებლობა შეაგროვონ თქვენი პერსონალური მონაცემები ანალიტიკის ჩატარების მიზნებისთვის. ამ შემთხვევაში, თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება რეგულირდება მესამე მხარის სერვისების კონფიდენციალურობის პოლიტიკით.
პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე ქვეყნებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება რუსეთის ფედერაციის, აშშ-ის, ეგვიპტისა და სხვა ქვეყნების ტერიტორიაზე, სადაც იმყოფება მესამე მხარის სერვისი.
5.3. მონაცემთა დამუშავება სააგენტოს საქმიანობის ფარგლებში საინფორმაციო რესურსების გამოყენების გარეშე.
ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს საინფორმაციო რესურსების გამოყენების გარეშე შემდეგი მიზნების მისაღწევად:
5.3.1. მასმედიის წარმომადგენლის, ბლოგერის აკრედიტაცია სააგენტოს საკუთარ ღონისძიებაზე ან სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე.
პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი.
მასმედიის წარმომადგენლის, ბლოგერის აკრედიტაცია სააგენტოს საკუთარ ღონისძიებაზე ან სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე.
პერსონალური მონაცემები, რომლებიც მუშავდება მითითებული მიზნისთვის.
გცარი, სახელი, მამის სახელი; სქესი; მოქალაქეობა; პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის რეკვიზიტები; ფოტო; პასპორტის გვერდების ასლები; სამუშაო ადგილი და დაკავებული თანამდებობა; ვიზის კატეგორია და ნომერი; ელექტრონული ფოსტის მისამართი; საკონტაქტო ტელეფონების ნომრები; შესვლის მიზანი.
თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერი საფუძველი.
თქვენი თანხმობა.
პერსონალური მონაცემების შენახვის პერიოდი.
აკრედიტაციის პერიოდში და აკრედიტაციის დასრულებიდან ერთი წლის განმავლობაში.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისთვის გადაცემა ხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ჩართულნი არიან სააგენტოს ღონისძიებების გამართვის პროცესში.
პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე ქვეყნებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე და იმ ქვეყანაში, სადაც იმართება ღონისძიებები.
5.3.2. სააგენტოს ღონისძიებაზე მოწვევა.
პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი.
სააგენტოს ღონისძიების ორგანიზება.
პერსონალური მონაცემები, რომლებიც მუშავდება მითითებული მიზნისთვის.
გვარი, სახელი, მამის სახელი; ფოტო; სამუშაო ადგილი და დაკავებული თანამდებობა; ელექტრონული ფოსტის მისამართი; საკონტაქტო ტელეფონების ნომრები; მონაცემები სამეცნიერო ხარისხების შესახებ; მონაცემები ბიოგრაფიის შესახებ; ინფორმაცია კონტაქტების შესახებ ინტერნეტ მესინჯერებსა და სოციალურ ქსელებში.
თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერი საფუძველი.
თქვენი თანხმობა.
პერსონალური მონაცემების შენახვის პერიოდი.
ღონისძიების დასრულებამდე.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისთვის გადაცემა ხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ჩართულნი არიან სააგენტოს ღონისძიების ჩატარების პროცესში.
პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე ქვეყნებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე და ღონისძიების ჩატარების ქვეყანაში.
5.3.3. სააგენტოს პარტნიორების, კონტრაგენტების და კლიენტების წარმომადგენლების მონაცემების დამუშავება.
პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი.
სამოქალაქო სამართლის ხელშეკრულების დადება, შესრულება და შეწყვეტა; კონტრაგენტთან ხელშეკრულების შეთანხმება.
პერსონალური მონაცემები, რომლებიც მუშავდება მითითებული მიზნისთვის.
გვარი, სახელი, მამის სახელი; სამუშაო ადგილი და დაკავებული თანამდებობა; ელექტრონული მისამართი; საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი.
თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერი საფუძველი.
ხელშეკრულების დადებაზე, ასევე ხელშეკრულების (ნებისმიერი სახის ხელშეკრულება) შესრულებაზე მიმართული ქმედებები.
პერსონალური მონაცემების შენახვის პერიოდი.
ხელშეკრულების დადებამდე, ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტამდე.
ხელშეკრულების შეწყვეტის ფაქტზე ხორციელდება ხელშეკრულების გადაცემა შიდა საარქივო საცავში. ხელშეკრულების შენახვის ვადა განისაზღვრება საქმეთა შიდა ნომენკლატურით გამოსაყენებელი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა.
პერსონალურაი მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა არ ხორციელდება.
პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე ქვეყნებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე.
5.3.4. მასალების წარმოება მასმედიის საქმიანობის ფარგლებში.
პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი.
მასმედიის საქმიანობის წარმართვა.
პერსონალური მონაცემები, რომლებიც მუშავდება მითითებული მიზნისთვის.
გვარი, სახერლი, მამის სახელი; სამუშაო ადგილი და დაკავებული თანამდებობა; ფოტო; ინტერვიუს აუდიო ჩანაწერი; ინტერვიუს ან გამოსვლის ვიდეოჩანაწერი; ბიოგრაფია; ელექტრონული ფოსტის მისამართი; საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი; ინფორმაცია კონტაქტების შესახებ ინტერნეტ მესინჯერებსა და სოციალურ ქსელებში.
თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერი საფუძველი.
კანონიერი ინტერესი.
თქვენი მონაცემების შეგროვებისას ჩვენ ვხელმძღვანელობთ კანონიერი ინტერესით, რადგან სხვა საფუძვლები ამ შემთხვევაში არ არის გამოყენებადი. ჩვენი საქმიანობა ეფუძნება საზოგადოების ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში მოვლენებზე სწრაფ რეაგირებას და მათ საინფორმაციო მასალების სახით პრეზენტაციას. მასმედიის საქმიანობის წარმართვის ფარგლებში მასალის ფორმირებისას შეიძლება გამოყენებულ იქნას პერსონალური მონაცემები და ეს პერსონალური მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომი ხდება, თუ ეს არ არღვევს პიროვნების უფლებებსა და თავისუფლებებს და ჩვენ ვეყრდნობით თქვენს ინფორმირებულობას ამის შესახებ.
პერსონალური მონაცემების შენახვის პერიოდი.
განუსაზღვრელი ვადით, მასმედიის ჟურნალისტური საქმიანობის წარმართვის ჩარჩოებში.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა არ ხორციელდება.
პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე ქვეყნებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე.
5.3.5. მასმედიის წარმომადგენლებისთვის დაგზავნების განხორციელება.
პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი.
საინფორმაციო დაგზავნების განხორციელება.
პერსონალური მონაცემები, რომლებიც მუშავდება მითითებული მიზნისთვის.
გვარი, სახელი, მამის სახელი; სამუშაო ადგილი; საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი; ელექტრონული მისამართი; ქვეყანა.
თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერი საფუძველი.
თქვენი თანხმობა.
პერსონალური მონაცემების შენახვის პერიოდი.
თქვენი თანხმობის გამოხმობამდე.
თანხმობის გამოხმობის პროცედურა მითითებულია პუნქტში 8.7. „თანხმობის გამოხმობის უფლება“.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა არ ხორციელდება.
პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე ქვეყნებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე.
6. ინდივიდუალური გადაწყვეტილებების ავტომატიზირებული მიღება, პროფილირების ჩათვლით
ჩვენი მიზნების მისაღწევად, რისთვისაც ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, ჩვენ არ ვახორციელებთ ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებების ავტომატიზირებულ მიღებას, პროფილირების ჩათვლით.
7. პერსონალური მონაცემების განადგურება
პერსონალური მონაცემების განადგურება ხორციელდება დამუშავების მიზნის მიღწევისთანავე, მათი შენახვის ვადის დასრულებისას, პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის გამოწვევისას ან ხელშეკრულების შეწყვეტისას, თუ გამოსაყენებელი კანონმდებლობით სხვა პირობები არ არის გათვალისწინებული. ასევე, პერსონალური მონაცემები ექვემდებარება განადგურებას მათი უკანონო დამუშავების გამოვლენის შემთხვევაში.
8. თქვენი უფლებები
8.1. თქვენს შესახებ ინფორმაციაზე წვდომის უფლება.
თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ ინფორმაცია ჩვენგან თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების წესის შესახებ: პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები, კატეგორიები, მიმღებები ან მიმღებების კატეგორიები, მათ შორის სხვა ქვეყნებიდან ან საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, შენახვის ვადა, დამუშავების შეწყვეტის პირობები, მიღების წყარო.
თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ ჩვენგან ელექტრონული ასლი თქვენი მონაცემების ფართო გამოყენებულ ფორმატში, რომლებიც ჩვენს მიერ ელექტრონულად მუშავდება, თუ ეს უფლება პირდაპირ არის განსაზღვრული გამოსაყენებელი კანონმდებლობით.
8.2. თქვენი პერსონალური მონაცემების შესწორების უფლება.
თუ თქვენი პერსონალური მონაცემები არაზუსტია, არასრული ან მოძველებულია, თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ, რომ გამოვასწოროთ ისინი ჩვენი მხრიდან დაუყოვნებლად ან, სადაც ეს მართებულია, თავად გამოასწოროთ ისინი, მაგალითად, თქვენი პირადი კაბინეტის პარამეტრებში.
თქვენი პერსონალური მონაცემების შესწორების შემდეგ, ჩვენ შეგატყობინებთ ამის შესახებ.
8.3. თქვენი პირადი მონაცემების წაშლის უფლება.
თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ, რომ ჩვენ წავშალოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები ჩვენი მხრიდან დაუყოვნებლად ან, სადაც ეს მართებულია, წაშალოთ ისინი თავად, მაგალითად, თქვენი პირადი კაბინეტის პარამეტრებში.
თუ ჩვენ ვერ წავშლით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, მაშინ ვახდენთ თქვენი პერსონალური მონაცემების გაუპიროვნებას ისე, რომ მისი მფლობელის იდენტიფიცირება შეუძლებელია.
თქვენი პერსონალური მონაცემების წაშლის ან გაუპიროვნების შემდეგ, ჩვენ შეგატყობინებთ ამის შესახებ.
8.4. დამუშავების შეზღუდვის (დაბლოკვის) უფლება.
თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ჩვენგან, რომ შევზღუდოთ (დავბლოკოთ) თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება. ამ უფლების გამოყენება შეგიძლიათ მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:
1) პერსონალური მონაცემების სიზუსტე სადავოა თქვენს მიერ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გადავამოწმოთ მონაცემთა სიზუსტე;
2) დამუშავება უკანონოა და თქვენ ეწინააღმდეგებით თქვენი პერსონალური მონაცემების წაშლას და ითხოვთ მათი გამოყენების შეზღუდვას;
3) ჩვენ აღარ გვესაჭიროება პერსონალური მონაცემები დამუშავების მიზნებისთვის, მაგრამ ისინი აუცილებელია თქვენთვის იურიდიული პრეტენზიების დასადგენად, განსახორციელებლად ან დასაცავად;
4) თქვენ აპროტესტებთ დამუშავებას იმის შემოწმებამდე, რომ ჩვენი სამართლებრივი საფუძვლები აღემატება თქვენს საფუძვლებს.
შეზღუდვების (ბლოკირების) დაყენისას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, ჩვენს მიერ დამუშავების პროცესი ჩერდება ბლოკირების მოხსნამდე, მაგრამ ამასთანავე ჩვენ შევინახავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს.
თქვენ შეგიძლიათ მოხსნათ მათ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეზღუდვა (ბლოკირება) ნებისმიერ დროს, მოთხოვნის გაგზავნით კარში 13 „კონტაქტები“ მითითებული წესით.
8.5. მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება.
თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები სტრუქტურირებულ და მანქანით წასაკითხ ფორმატში, ასევე უფლება გაქვთ გადასცეთ ეს მონაცემები სხვა ორგანიზაციას.
თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს უფლება, როდესაც თქვენი მონაცემები მუშავდება ელექტრონულად თქვენი თანხმობის ან ხელმოწერილი ხელშეკრულების საფუძველზე, სადაც თქვენ ხართ ერთ-ერთი მხარე და ეს უფლება მკაფიოდ არის განსაზღვრული გამოსაყენებელი კანონმდებლობით და ტექნიკურად რეალიზებადი.
8.6. შეპასუხების უფლება.
თქვენ გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს შეეწინააღმდეგოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას თქვენი მოტივირებული შეპასუხების საფუძველზე, შემდეგ შემთხვევებში:
1) საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე ამოცანების შესრულება ან ჩვენთვის დაკისრებული სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელება;
2) ჩვენი ან მესამე მხარის მიერ მოპოვებული კანონიერი ინტერესები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი ინტერესები აუცილებელია თქვენი უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად.
ჩვენ არ დავამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, თუ არ გამოვავლენთ მათ დამუშავების დამაჯერებელ კანონიერ საფუძველს.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეეპასუხოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების მარკეტინგული მიზნებისთვის დამუშავებას, პროფილირების ჩათლით, თუ ასეთი შეპასუხება პირდაპირ არის გათვალისწინებული გამოსაყენებელი კანონმდებლობით.
8.7. თანხმობის გამოხმობის უფლება
თუ თქვენი მონაცემები მუშავდება თქვენი თანხმობის საფუძველზე, თქვენ გაქვთ უფლება გამოიხმოთ იგი. ჩვენ ვახორციელებთ თანხმობის მარტივი გამოხმობის ფუნქციონირებას:
1) email-დაგტზავნაზე თანხმობის გამოხმობა.
თქვენ შეგიძლიათ გამოიხმოთ თქვენი თანხმობა რამდენიმე გზით:
ა) ბმულზე „გამოწერის გაუქმება“ გადასვლით, რომელიც შედის ყველა გაგზავნილ წერილში;
ბ) თქვენი გამოხმაურების გაგზავნით email-დაგზავნიდან საპასუხო წერილით;
გ) დაგზავნის გამორთვით, სადაც ეს მისაღებია, დამოუკიდებლად თქვენი პირადი კაბინეტის პარამეტრებში.
2) თანხმობის გამოხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე საიტზე პირად კაბინეტში.
თანხმობის გამოწვევა შეგიძლიათ რამდენიმე გზით:
ა) ექაუნთის წაშლით საიტის პირადი კაბინეტის პარამეტრებში (ბმული „delete account“ ნაწილში „პარამეტრები“);
ბ) მე-13 კარში „კონტაქტები“ მითითებული წესით ჩვენთვის მოთხოვნის გაგზავნით.
3) cookie დამუშავებაზე თანხმობის გამოხმობა (cookie დამუშავებაზე უარის თქმა).
თქვენ შეგიძლიათ გამოიხმოთ თქვენი თანხმობა (დამუშავებაზე უარი თქვათ) თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების კატეგორიების გამორთვით საიტზე თვალთვალის (მიყოლის) პარამეტრების გამოყენებით ან cookie და ავტომატური ლოგირების გამოყენების პოლიტიკაში გადმოცემული ინსტრუქციების მიხედვით. cookie ფაილების ტიპების მიხედვით, ისინი შეიძლება ავტომატურად იქნას წაშლილი მას შემდეგ, რაც თქვენს მოწყობილობაზე ბრაუზერს დახურავთ. თუ ავტომატური წაშლა არ არის გათვალისწინებული, მაშინ დამუშავება წყდება თქვენი თანხმობის გამოხმობის შემდეგ.
4) თანხმობის გამოხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე იმ მიზნებისთვის, რომლებიც არ არის დაკავშირებული საინფორმაციო რესურსების გამოყენებასთან.
თქვენ შეგიძლიათ გამოიხმოთ თქვენი თანხმობა მე-13 კარში „კონტაქტები“ მითითებული წესით ჩვენთვის მომართვის გაგზავნით.
8.8. ზედამხედველობის ორგანოში საჩივრის შეტანის უფლება.
თქვენ გაქვთ უფლება შეიტანოთ საჩივარი თქვენი ქვეყნის უფლებამოსილ ზედამხედველობის ორგანოში, თუ თქვენ გაქვთ რაიმე ეჭვი იმის შესახებ, თუ როგორ ვამუშავებთ თქვენს მონაცემებს, ვიცავთ და ვახორციელებთ თქვენს უფლებებს.
თუ თქვენ ხართ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ან იმყოფებით რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, შეგიძლიათ იხილოთ ზედამხედველობის ორგანოს კონტაქტები კომუნიკაციების, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და მასობრივი კომუნიკაციების ზედამხედველობის ფედერალური სამსახურის საიტზე.
თუ თქვენ ხართ ევროკავშირის მოქალაქე ან იმყოფებით ევროკავშირის ტერიტორიაზე, შეგიძლიათ იხილოთ ზედამხედველობის ორგანოს კონტაქტები მონაცემთა დაცვის ევროპული საბჭოს ვებგვერდზე.
თუ თქვენ ხართ იმ სახელმწიფოს მოქალაქე, რომელიც არ არის შეტანილი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სიაში ან თუ თქვენ იმყოფებით ამ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, მაშინ შეგიძლიათ მოიპოვოთ ზედამხედველობის ორგანოს კონტაქტები ამ სახელმწიფოს უფლებამოსილი ორგანოს ოფიციალურ ვებსაიტზე.
8.9. დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნა მონაცემთა სუბიექტის იდენტიფიცირებისთვის.
თუ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არ არის საკმარისი თქვენი უფლებების რეალიზაციისთვის, ჩვენ შეიძლება მოვითხოვოთ თქვენგან დამატებითი ინფორმაცია თქვენი ვინაობის საიმედოდ დასადასტურებლად. ჩვენ ვცდილობთ მოვითხოვოთ მინიმალური საჭირო რაოდენობის დამატებითი ინფორმაცია. თუ არ მოგვაწოდებთ დამატებით ინფორმაციას, ჩვენ ვერ შევძლებთ თქვენი უფლებების რეალიზებას. თუ ფიქრობთ, რომ ჩვენ ვარღვევთ თქვენს უფლებებს დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნით, შეგიძლიათ საჩივარი მიმართოთ შესაბამის ზედამხედველობის ორგანოს.
8.10. თქვენი უფლებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების პირობები.
ინფორმაცია თქვენი უფლებების განხორციელებასთან დაკავშირებით მოწოდებულია უფასოდ. თუ თქვენი მოთხოვნა აშკარად უსაფუძვლო ან გადაჭარბებულია, განსაკუთრებით მისი განმეორებითი ხასიათის გამო, ჩვენ შეიძლება უარი ვთქვათ პასუხის გაცემაზე ან დაგაკისროთ გადახდა მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებისთვის.
8.11. როგორ შეგიძლიათ თქვენი უფლებების რეალიზება.
ჩვენ გთავაზობთ რამდენიმე გზას თქვენი უფლებების რეალიზაციისთვის:
1) თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ საიტზე განთავსებული უკუკავშირის ფორმა, რათა გამოგვიგზავნოთ მიმართვა თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით;
2) მოახდინოთ თქვენი უფლებების რეალიზება, სადაც ეს მისაღებია, დამოუკიდებლად თქვენი პირადი კაბინეტის ფუნქციონალის გამოყენებისას;
3) უფრო სერიოზული საკითხვებისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მონაცემთა დაცვაზე პასუხისმგებელ პირს უშუალოდ მე-13 კარში „კონტაქტები“ მითითებული გზით.
8.12. როდესაც ჩვენ არ შეგვიძლია თქვენი უფლებების რეალიზება.
ჩვენ შეგვიძლია შევზღუდოთ ჩვენი ვალდებულებების და თქვენი უფლებების მოცულობა, როდესაც ამას გამოსაყენებელი კანონმდებლობა მოითხოვს.
ეს შეზღუდვები შეიძლება გამოყენებულ იქნას, თუ თქვენი პერსონალური მონაცემები მუშავდება:
1) ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ფარგლებში;
2) დაცვისთვის;
3) საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისთვის;
4) წინასწარი შემოწმების, გამოძიების, ვინაობის დადგენის ან სისხლისსამართლებრივი დევნის ჩატარებისას სისხლისსამართლებრივი დანაშაულების ან სისხლისსამართლებრივი სასჯელის აღსრულების, მათ შორის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების საფრთხის დაცვისა და პრევენციის დროს;
5) სახელმწიფოსთვის, სადაც თქვენ იმყოფებით, კანონიერი საზოგადოებრივი ინტერესის სხვა მნიშვნელოვანი მიზნებისთვის, კერძოდ, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ან ფინანსური ინტერესები, მათ შორის ფულადი, საბიუჯეტო და საგადასახადო საკითხები, ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
6) სასამართლოსა და სამართალწარმოების დამოუკიდებლობის დაცვის მიზნით;
7) რეგულირებადი პროფესიებისთვის ეთიკური დარღვევების პრევენციისთვის, გამოძიებისთვის, გამოვლენისა და სამართლებრივი დევნისთვის;
8) ოფიციალური უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული მონიტორინგის, შემოწმების ან რეგულირების ფუნქციის შესრულებისთვის;
9) თქვენი ან თქვენი უფლებების და სხვა პირების თავისუფლებების დაცვისთვის;
10) სამოქალაქო-სამართლებრივი სარჩელის შეტანისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების უფლების რეალიზაციისთვის.
ასევე, ზოგიერთი უფლების რეალიზაციისთვის არსებობს სპეციალური პირობები, რომელთა შესრულების გარეშეც უფლება არ შეიძლება იყოს რეალიზებული, კერძოდ:
გამონაკლისები წაშლის უფლებისთვის:
1) აზრის გამოხატვისა და ინფორმაციის თავისუფლების უფლების განხორციელებისთვის;
2) სამართლებრივი ვალდებულების შესრულებისათვის, რომელიც მოითხოვს დამუშავებას გამოსაყენებელი კანონმდებლობის შესაბამისად ან დავალების შესასრულებლად, რომლის შესრულებაც ხდება საჯარო ინტერესებში ან გამოსაყენებელი კანონმდებლობით ჩვენთვის მინიჭებული ოფიციალური უფლებამოსილების განხორციელების წესით;
3) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში საზოგადოებრივი ინტერესის გამო;
4) საზოგადოებრივ ინტერესებში არქივირების მიზნებისთვის, სამეცნიერო ან ისტორიული კვლევის მიზნებისათვის ან სტატისტიკური მიზნებისათვის;
5) სასამართლო სარჩელების აღძრვის, განხორციელების ან დაცვისთვის.
გამონაკლისი დამუშავების შეზღუდვის (ბლოკირების) უფლებისთვის:
1) თქვენი თანხმობით იურიდიული მოთხოვნების დამყარებისთვის, განახორციელებისთვის ან დაცვისთვის;
2) სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლებების დაცვისთვის;
3) სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი კანონიერი საზოგადოებრივი ინტერესების განხორციელების მიზნით.
თუ ჩვენ არ შეგვიძლია თქვენი უფლების რეალიზება თქვენი მოთხოვნით, მაშინ მოგწერთ დასაბუთებულ უარს.
9. Cookie და ავტომატური ლოგირება
5.2 პუნქტში ჩამოთვლილი პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად, ჩვენ ვიყენებთ cookie ტექნოლოგიებს და მონაცემთა ავტომატურ ლოგირებას.
Cookie-ფაილი არის მცირე ტექსტური ფაილი, რომელიც ინახება მოწყობილობაზე (კომპიუტერი, პლანშეტი, სმარტფონი და ა.შ.).
ავტომატურ ლოგირებას გააჩნია ლოგ-ფაილის ფორმა და გამოიყენება ჩვენი ვებ სერვერებისა და უსაფრთხოების სისტემების მიერ.
ამ მონაცემების დამუშავება მხოლოდ ჩვენი ვებსაიტის უსაფრთხო გამოყენებისთვის, ასევე მისი მუშაობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად არის განკუთვნილი.
ჩვენ არ ვიყენებთ ამ მონაცემებს თქვენი პიროვნული იდენტიფიკაციისთვის და არ ვუთავსებთ ამ მონაცემებს სხვა მონაცემებს, არ გადავცემთ მათ ან არ ვქმნით მომხმარებლის პერსონალურ პროფილებს.
ჩვენს მიერ ამ ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ Cookie და ავტომატური ლოგირების გამოყენების პოლიტიკაში.
10. ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების მესამე ქვეყნებში გადაცემის გარანტიების შესახებ
კონტრაგენტებთან ურთიერთობისას, რომელთა ყოფნის ქვეყნები არ მიეკუთვნებიან იმ ქვეყნების რიცხვს, რომლებიც უზრუნველყოფენ პერსონალური მონაცემების დაცვის ადეკვატურ დონეს, ჩვენ ვიყენებთ ევროკომისიის, კომუნიკაციების, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და მასობრივი კომუნიკაციების ზედამხედველობის ფედერალური სამსახურის და ეროვნული კანონმდებლობის მიერ რეკომენდებულ სტანდარტულ სახელშეკრულებო პირობებს. ჩვენ მივიღეთ უსაფრთხოების ზომები თქვენი პერსონალური მონაცემების დასაცავად საუკეთესო უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის პრაქტიკის შესაბამისად. ჩვენ ვიყენებთ უსაფრთხოების ზომებს თქვენი ინფორმაციის დასაცავად.
11. მონაცემთა უსაფრთხოება
ჩვენ მიერ შეგროვებული და შენახული პერსონალური მონაცემები კონფიდენციალურ ინფორმაციად ითვლება. ისინი დაცულია დაკარგვისგან, ცვლილებებისგან ან არასანქციონირებული წვდომისგან. ამისთვის ვიყენებთ ტექნიკურ საშუალებებს და საორგანიზაციო ზომებს. ჩვენ მუდმივად ვაუმჯობესებთ მონაცემთა დაცვის სისტემებს.
ჩვენ ვახორციელებთ მონაცემთა დაცვაზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურას, რათა გამოვავლინოთ თქვენთან დაკავშირებული რისკები ჩვენი დამუშავებისას. ჩვენ მინიმუმამდე ვამცირებთ გამოვლენილ რისკებს ტექნიკური და ორგანიზაციული დაცვის ზომების გამოყენებით.
თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი სააღრიცხვო ჩანაწერის პაროლის შენარჩუნებაზე ჩვენს ვებსაიტზე, რომელსაც ჩვენ მოგაწვდით. თქვენ უნდა შეინახოთ ეს პაროლი კონფიდენციალურად და არასოდეს გაუზიაროთ ის ვინმეს.
12. პოლიტიკის შეცვლა
ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევიტანოთ ცვლილებები პოლიტიკაში.
ჩვენ შეგატყობინებთ პოლიტიკის ცვლილებების შესახებ ჩვენთვის ხელმისაწვდომი ყველა საშუალებით (რეგისტრაციის დროს თქვენს მიერ მოწოდებული ელექტრონული ფოსტის მისამართის მეშვეობით; ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით, როდესაც თქვენ მას ეწვევით).
გთხოვთ, რეგულარულად გადახედოთ პოლიტიკის თითოეულ განახლებას.
13. კონტაქტები
პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებული მოთხოვნის გამოსაგზავნად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ უკუკავშირის ფორმა.
პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებული ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხებისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მონაცემთა დაცვაზე პასუხისმგებელ პირს უშუალოდ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე:
სახელი: დმიტრი
გვარი: ნაიმუშინ
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: privacy@sputniknews.com
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მითითებული კონტაქტები გამოიყენება მხოლოდ პერსონალური მონაცემების დამუშავებასა და დაცვაზე საკითხების ურთიერთქმედებისთვის. განაცხადები, რომელიც არ არის დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დაცვასთან, არ განიხილება.
მოთხოვნებისთვის, რომლებიც არ არის დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დაცვასთან, გთხოვთ, გამოიყენოთ მისამართი სააგენტოს საკონტაქტო სიიდან.
ყურადღება! აირჩიეთ სწორად ქვედანაყოფი, თქვენი მიმართვის თემიდან გამომდინარე. ქვედანაყოფის არასწორად არჩევისას, თქვენი მოთხოვნა შეიძლება უპასუხოდ დარჩეს, რადგან ქვედანაყოფები პასუხობენ მხოლოდ მათი კომპეტენციის ფარგლებში.
23.01.2023
ყველა ახალი ამბავი
0