ს���⃒������䃔택 ャ샬烧䃔ბ��� 샜䃔���ꃚ胨胘 냛烧택䃤 ს���僥������烗僕䃔ꃚ택ს 냛택僥���ꃚ���僥䃔䃔ბს 냛胘냛������烗���僕ს

© photo: SputnikГрузия флаг
Грузия флаг - Sputnik საქართველო
გამოწერა
НовостиTelegram

烗ბ胘ꃚ胘ს胘, 27 ������ — SPUTNIK. ს���僥������烗僕䃔ꃚ택ს ს���⃒������䃔택 ს���僥냛䃔烗��� ს���냛胘샜胘ს⃢���택 샜䃔���ꃚ胨胘 냛택냛ビ������胘 냛胘샬胘ს냫僕���胘ს ⃒���냛택 냛샬ャ������䃔ბ���ს ⃒���냛택烗僥僕���냛ს. ���惦샜胘胨샜ャꃚ烗���샜 ビ���郙���僕胨胘���䃔ბ胘烗 ャ샬烧䃔ბ��� ⃒���샜ꃪ���ビ䃔ბ���ს ���僕���ꃪ䃔ꃚ䃔ბს, ���택냛䃔ꃚ胨胘ꃪ ���ს䃔僕䃔 샜䃔���ꃚ胨胘 냛烧택䃤胘 ს���僥������烗僕䃔ꃚ택ს 냛택僥���ꃚ���僥䃔䃔ბ胘ს烗僕胘ს 胘샜ビ택䃔烗胨胘 냛ビ䃔ბ������䃔 ს���䃔ꃚ郩택ს烗���샜 ビ���ს���郙���僕胨胘���䃔ბꃚ���ビ ს���郙택샜⃢���僥⃢택 胘샜䃤택���냛���ꃪ胘���ს ���僥僕䃔烧샜䃔ბს.

"ს���僥������烗僕䃔ꃚ택ს ს���⃒������䃔택 ს���僥냛䃔烗��� ს���냛胘샜胘ს⃢���택 냛샬ャ������䃔ბ���ს ⃒���냛택烗僥僕���냛ს 샜䃔���ꃚ胨胘 냛택냛ビ������胘 냛胘샬胘ს냫僕���胘ს ⃒���냛택, ���택냛䃔ꃚ냛���ꃪ 냛������僕���ꃚ胘 ���ビ���냛胘���샜胘ს ს胘ꃪ택ꃪꃚ䃔 胘냛ს僕䃔���ꃚ���, ������胘���샜 ビ���胨���僕䃔ბャꃚ䃔ბ胘. 

샜䃔���ꃚ胨胘 냛烧택䃤 ს���僥������烗僕䃔ꃚ택ს 냛택僥���ꃚ���僥䃔䃔ბს, ს���탭胘���택䃔ბ胘ს 胨䃔냛烗僕䃔僕���胨胘 胨䃔ャ냫ꃚ胘���烗, ビ���ャ郙���僕胨胘���ビ샜䃔샜 ს���僥������烗僕䃔ꃚ택ს ს���䃔ꃚ郩택ს 胘샜ビ택䃔烗胨胘, ꃪ䃔ꃚ胘 ���惖胘ს 胨䃔냛ビ䃔⃒ 샜택냛���䃔ბ惖䃔: +911147078602; +911149496000; +919560093233; +919560791004; 

���僥僕䃔 ⃒���ꃪ샜택ბ䃔ბ烗, ���택냛 ს���僥������烗僕䃔ꃚ택ს ს���䃔ꃚ郩택 郙택냛ャ샜胘郙���ꃪ胘���ს ���샬������냛택䃔ბს 샜䃔���ꃚ胘ს 胨䃔ს���ბ���냛胘ს ს⃢���ャ僥⃢ャ���䃔ბ烗���샜 ビ���냛���⃢䃔ბ胘烗胘 胘샜䃤택���냛���ꃪ胘胘ს 냛胘ს���惦䃔ბ���ビ", — 샜���烗僥僕���냛胘��� ს���⃒������䃔택 ャ샬烧䃔ბ胘ს ⃒���샜ꃪ���ビ䃔ბ���胨胘.

ყველა ახალი ამბავი
0